Zintegrowani

Opis

Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Menu

Informacje ogólne

Aktualności

Rekrutacja

Do pobrania

Kontakt

Archiwum

Informacje ogólne:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: VIII Integracja Społeczna
Numer i nazwa Działania: 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Numer projektu: RPPK.08.01.00-18-0018/17

Projekt „Zintegrowani” realizowany przez:
Lider Projektu:
Centrum Animacji Społecznej Cmolas 273, 36-105 Cmolas

Partnerzy Projektu:
Przemysław Szamburski (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą-mikroprzedsiębiorstwo)
ul. Wyb. Korzeniowskiego 2/20
50-226 Wrocław
Fundacja Conceptus
ul. Forteczna 8/16
58-316 Wałbrzych

Okres realizacji:
od 2018-03-01 do 2019-06-30

Całkowity koszt projektu:
447 500,00 PLN

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego:
380 375,00 PLN

 

Cel projektu: Celem projektu jest reintegracja społeczno- zawodowa 40 Osób z Niepełnosprawnościami (25K, 15M), zagrożonych wykluczeniem społecznym, o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, często z niepełnosprawnościami sprzężonymi, zamieszkujących tereny powiatów: jasielskiego, strzyżowskiego, brzozowskiego, leskiego, bieszczadzkiego, kolbuszowskiego, leżajskiego w okresie 01.03.2017-30.06.2019, tak aby w większym stopniu przywrócić zdolność tych osób do powrotu na rynek pracy.

Grupę docelową w projekcie, stanowi 40 osób niepełnosprawnych (25K,15M), zagrożonych wykluczeniem społecznym, o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności zarówno ruchowej jak i intelektualnej.

Planowane efekty: Wysoka jakość i kompleksowość wsparcia przyczynią się do osiągnięcia założonych rezultatów:
40 osób niepełnosprawnych podniesie kompetencje społeczne, zawodowe i cyfrowe,
23 osoby niepełnosprawne, zagrożone wykluczeniem społecznym będą poszukiwały pracy po opuszczeniu programu,
13 osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym uzyska kwalifikacje zawodowe po opuszczeniu programu,
9 osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym podejmie pracę po opuszczeniu programu.

Kategoria
Skip to content