Podkarpacki program wsparcia zatrudnienia

Opis

„Podkarpacki program wsparcia zatrudnienia”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: VII Regionalny rynek pracy

Numer i nazwa Działania: 7.1 Poprawa Sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy

Numer identyfikacyjny: RPPK.07.01.00-18-0033/18

Projekt „Podkarpacki program wsparcia zatrudnienia” realizowany przez:

Lider Projektu:

Centrum Animacji Społecznej
Cmolas 273
36-105 Cmolas

Partner projektu:
Fundacja Conceptus
ul. Bujwida 34 a/4
50-368 Wrocław

Partner projektu:
Przemysław Szamburski
wyb. Józefa Conrada-Korzeniowskiego 2/20
50-226 Wrocław

Okres realizacji:
od: 2019-01-01 do: 2020-02-29

Całkowity koszt projektu:
1 988 212,80 PLN

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego:
1 689 980,88 PLN

Cel projektu:
Zwiększenie możliwości zatrudnienia u 100 osób (w tym 60 kobiet) spełniających kryteria grupy docelowej w okresie do lutego 2020 r.

Do kogo skierowany jest projekt?:
Grupę docelową stanowią os. bezrobotne, bierne zawodowo oraz poszukujące pracy pozostające bez zatrudnienia w wieku powyżej 29 roku życia (tj. w wieku 30 lat i więcej), znajdujące się szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. należące, co najmniej do jednej z następujących grup:
-os. od 50 r.ż. [os. 50+],
-os. długotrwale bezrobotne,
-kobiety,
-osoby z niepełnosprawnościami,
-osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych (do ISCED 3 włącznie).
W projekcie będą mogły wziąć udział wyłącznie osoby zamieszkujące (w rozumieniu KC) na terenie woj. podkarpackiego.

Zadania w projekcie:
1. Wsparcie diagnostyczno – motywacyjne;
-IDENTYFIKACJA POTRZEB oraz INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA
-PORADNICTWO ZAWODOWE

2. Wsparcie zatrudnienia;
-STAŻE
-SZKOLENIA ZAWODOWE
-POŚREDNICTWO PRACY

Główne rezultaty planowane do osiągnięcia w ramach projektu:
Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – 54
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 38
Efektywność zatrudnieniowa ogółem w projekcie – 54

Kategoria
Skip to content