PODKARPACKI PROGRAM WSPARCIA ZATRUDNIENIA – EDYCJA II – Informacje ogólne

Informacje ogólne:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: VII Regionalny rynek pracy
Numer i nazwa Działania: 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy-projekty konkursowe

Numer identyfikacyjny: RPPK.07.01.00-18-0119/20

Projekt „Podkarpacki Program Wsparcia Zatrudnienia – edycja II” realizowany przez:
Lider Projektu:
Centrum Animacji Społecznej Cmolas 273, 36-105 Cmolas

Partner Projektu:
Fundacja Incept Wyb. C. Korzeniowskiego 2/20
50-226 Wrocław

HORYZONTARIUM Martyna Radywoniuk
ul. Stanisława Leszczyńskiego 4/25
50-078 Wrocław

Okres realizacji:
od: 01.04.2021 do: 30.09.2022

Całkowity koszt projektu:
1 945 317,24 PLN

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego:
1 653 519,65 PLN

Do kogo skierowany jest projekt?

Grupę docelową [dalej GD] stanowią osoby w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) będące osobami bezrobotnymi znajdującymi się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. należące, co najmniej do jednej z następujących grup:
• osoby w wieku 50 lat i więcej [dalej os. 50+]
• osoby długotrwale bezrobotne,
• kobiety,
• osoby z niepełnosprawnościami [dalej ON],
• osoby o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie).
W projekcie będą mogły wziąć udział wyłącznie osoby zamieszkujące (w rozumieniu KC) na terenie woj. podkarpackiego.

Zadania w projekcie:

1. Wsparcie diagnostyczno – motywacyjne;
-IDENTYFIKACJA POTRZEB oraz INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA
-PORADNICTWO ZAWODOWE

2. Wsparcie zatrudnienia;
-STAŻE
-SZKOLENIA ZAWODOWE
-POŚREDNICTWO PRACY

Główne rezultaty projektu:
• Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – min. 55 os.
• Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – min. 35 os.
• Liczba osób, dla których zwiększono możliwości zatrudnienia poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia w projekcie- 100 os.

Skip to content