Ułatwienia

„Podkarpacki program wsparcia zatrudnienia”

Projekt „Podkarpacki program wsparcia zatrudnienia” realizowany przez:

Lider Projektu:

Centrum Animacji Społecznej

Cmolas 273

36-105 Cmolas

Partner projektu:

Fundacja Conceptus

ul. Bujwida 34 a/4

50-368 Wrocław

Partner projektu:

Przemysław Szamburski

wyb. Józefa Conrada-Korzeniowskiego 2/20

50-226 Wrocław

Okres realizacji:

od: 2019-01-01 do: 2020-02-29

Całkowity koszt projektu:

1 988 212,80 PLN

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego:

1 689 980,88 PLN

Cel projektu:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia u 100 osób (w tym 60 kobiet) spełniających kryteria grupy docelowej w okresie do lutego 2020 r.

Do kogo skierowany jest projekt?:

Grupę docelową stanowią os. bezrobotne, bierne zawodowo oraz poszukujące pracy pozostające bez zatrudnienia w wieku powyżej 29 roku życia (tj. w wieku 30 lat i więcej), znajdujące się szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. należące, co najmniej do jednej z następujących grup:
-os. od 50 r.ż. [os. 50+],
-os. długotrwale bezrobotne,
-kobiety,
-osoby z niepełnosprawnościami,
-osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych (do ISCED 3 włącznie).
W projekcie będą mogły wziąć udział wyłącznie osoby zamieszkujące (w rozumieniu KC) na terenie woj. podkarpackiego.

Zadania w projekcie:

1. Wsparcie diagnostyczno – motywacyjne;

-IDENTYFIKACJA POTRZEB oraz INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA

-PORADNICTWO ZAWODOWE

2. Wsparcie zatrudnienia;

-STAŻE

-SZKOLENIA ZAWODOWE

-POŚREDNICTWO PRACY

Główne rezultaty planowane do osiągnięcia w ramach projektu:

Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – 54

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 38

Efektywność zatrudnieniowa ogółem w projekcie – 54

 

     

Kontakt

Fundacja Centrum Animacji Społecznej,
36-105 Cmolas 273

Tel. 17 227 58 78
Tel. 17 710 39 93
Tel. 604 610 954
Tel. 733 571 287

e-mail: fundacjacas@wp.pl
https://www.facebook.com/fundacjacas

Galeria

team1
team2
team3
team4
team5
team6
team7
team8
Back to Top